कम्प्युटर अपरेटर परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम खिमा पुरी सुनार
टेलिफोन नम्बर 9843407393
इ-मेल khima.puri7@gmail.com