प्रशासन तथा योजना  महाशाखा

कार्यविवरण

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन कोष व्यवस्थापन, नियमन, राष्ट्रिय र प्रादेशिक निकाय तथा संघ संस्थासँग सम्र्पक, समन्वय र सहकार्य।

प्रदेशभित्र रोजगारी प्रवद्र्धन सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारसँग समन्वय।

रोजगार प्रवद्र्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानूत तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन।

श्रमिक एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून मापदण्ड र नियमन।

श्रमशक्ति, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशक्ति योजना।

औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरुपण।

कार्यस्थल सुरक्षा, कारखाना निरीक्षण तथा नियमन।

 

यस महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरु

१. प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा

२. आर्थिक प्रशासन शाखा

३. कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

४. श्रम तथा रोजगार शाखा