नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
चैत १०, २०७७ व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्‍चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
चैत १०, २०७७ उत्कृष्ट महिला सहकारी संस्था छनोट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
चैत १०, २०७७ प्रदेश बालकोष स्थापना र सञ्चालन नियमावली, २०७७
चैत १०, २०७७ सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन, २०७७
चैत १०, २०७७ स्वयमसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७५
चैत १०, २०७७ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन २०७७/७८
चैत १०, २०७७ स्टेम शिक्षा मार्ग चित्र, २०७७
चैत १०, २०७७ स्टेम शिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७
चैत १०, २०७७ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७७
चैत १०, २०७७ प्रदेश दिवा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७७
चैत १०, २०७७ सामुदायिक क्याम्पसको सहभागितामा गरिने अनुसन्धान विधि सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि
चैत १०, २०७७ युवा, खेलकुद, भाषा तथा लिपिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन २०७७